Права за ползване

NIMART ENGINEERING BULGARIA LTD

Права за ползване

В настоящите условия се описват и уреждат взаимоотношенията между посетителите на уебсайта NIMART-BG.COM и организацията стояща зад него.  NIMART-BG.COM e Интернет страница за представяне на стоки, услуги и извършване на запитвания. 
Страницата е собственост на фирма ''НИМАРТ ИНЖЕНЕРИНГ'' ЕООД , регистрирана по Търговския закон на Република България и вписана в Търговския регистър с ЕИК: 207151697, наричано за краткост “Дружеството“. За пълна яснота на настоящите общите условия, под „Потребител“ се разбира всеки посетители в страницата NIMART-BG.COM, независимо дали попадат под дефиницията на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и независимо дали са регистрирани, представляват юридически лица, физически лица или са Клиенти по смисъла на настоящите общи условия. Дружеството си запазва правото да променя Общите си условия, като промените влизат в сила незабавно след обновяването им на адреса на страницата NIMART-BG.COM. Потребителите следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като Дружеството не е длъжно да ги информира по друг начин за промени, освен ако такива задължения произтичат за Дружеството от ЗЗП и/или други български законодателни актове или международни договори, които са приложими по отношение на Република България.

Основни разпоредби:

NIMART-BG.COM  предоставя на Потребителя възможност да прави запитване за различни видове продукти и/или услуги, предлагани на сайта или предлагани от партньорите ни, описани в раздел Партньори. Предоставяните от Дружеството продукти са разнообразни и динамично се допълват и модифицират с оглед тяхното подобряване и разширяване.

Отговорности на страните:

Дружеството не носи отговорност спрямо Потребителите, Клиентите или трети лица в следните ситуации:Форсмажорни обстоятелства, които да водят до невъзможността за връщане на запитване от страна на ''НИМАРТ ИНЖЕНЕРИНГ'' ЕООД. При настъпване на такава Дружеството ще информира клиентите/потребителите си за настъпилите трудности.Дружеството не гарантира, че достъпът до интернет страницата NIMART-BG.COM ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Дружеството.
Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до NIMART-BG.COM, както и за необработването или ненавременното обработване на запитванията за продуктите, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет доставчици, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на Дружеството.

При използване на сайта NIMART-BG.COM  Клиентът се задължава:

Да посочи коректни данни: име, фамилия, име на юридическото лице (ако е приложимо), ЕИК (ако е приложимо), валидна електронна поща, телефон за връзка и други данни, необходими за коректно предоставяне на услуга от Дружеството;Да не предоставя неистински или невалидни заявки или друга невярна информация. 
При използване на сайта NIMART-BG.COM  Клиентът има право:Да получи отговор на запитването направено от него за стоки по начина, по който са описани в сайта; Да се свърже с Дружеството чрез контактната информация, попълнена на сайта и поиска всякакъв вид информация свързана с продуктите или услугите, които предлага Дружеството.
Търсене